Cenník služieb

Ambulancia klinickej psychológie má uzatvorenú zmluvu s poisťovňami DôveraUnion.

Ak má vyšetrenie alebo terapia zdravotnú indikáciu, výkony preplácajú v rámci limitu uvedené zdravotné poisťovne. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok (odporúčanie) od obvodného lekára alebo špecialistu.

Cenník sa týka:

  • pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá nie je zmluvným partnerom tejto ambulancie;
  • klientov, ktorí nechcú byť v zdravotníckom systéme vedení s nejakou diagnózou, prípadne ich problém nie je pod diagnózu zaraditeľný;
  • výkonov realizovaných v čase pracovného pokoja a sviatkov;
  • výkonov nad rámec limitu zdravotnej poisťovne Dôvera alebo Union – na žiadosť pacienta;
  • výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami a vyžadujú 100% spoluúčasť pacienta (napr. telefonická konzultácia).

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Výkon Cena
Parciálne psychologické vyšetrenie (podľa povahy problému) vrátane psychologického posudku 35 €
Komplexné psychologické vyšetrenie vrátane psychologického posudku (vyšetrenie intelektu, jednotlivých špeciálnych schopností ako pamäť, pozornosť, vnímanie, vyšetrenie osobnosti a psychopatológie) 65 €
Komplexné prístrojové neuropsychodiagnostické vyšetrenie prostredníctvom počítačového programu 50 €
Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu 65 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS (bez zbrane) 55 €
Konzultácia výsledkov psychologického vyšetrenia (20 min.) 10 €
Vyhotovenie duplikátu psychologického posudku 5 €
Potvrdenie o absolvovaní psychologického vyšetrenia 2 €

BIOFEEDBACK, NEUROFEEDBACK A NEUROPSYCHOLOGICKÁ REHABILITÁCIA

Výkon Cena
Vstupné biofeedback vyšetrenie – zistenie stresového profilu vrátane konzultácie výsledkov a písomnej správy (2 hodiny) 35 €
Vstupné vyšetrenie pred aplikáciou neurofeedback metódy s diagnostickým a skúšobným neurofeedback tréningom 35 €
Jeden biofeedback alebo neurofeedback tréning – hradený samostatne (50 min.) 20 €
Pri predplatení desiatich sedení vopred je možné získať zľavu:
prvých 10 sedení 15 €
druhých 10 sedení 13 €
každých ďalších 10 sedení 12 €
Neuropsychologická rehabilitácia - jedno sedenie hradené samostatne (30 min.) 18 €
Pri predplatení desiatich sedení vopred je možné získať zľavu:
prvých 10 sedení 15 €
druhých 10 sedení 13 €
každých ďalších 10 sedení 12 €
Poučenie a podporné vedenie osoby, ktorá je vo vzťahu ku klientovi (20 min.) 10 €
Potvrdenie o absolvovaní BF, NF alebo NR terapie 2 €

PORADENSTVO A TERAPIA

Výkon Cena
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (50 min.) 20 €
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (90 min.) 30 €
Párová racionálna a náhľadová terapia (50 min.) 30 €
Nácvik relaxačných techník vrátane zaškolenia klienta do techniky (25 min.) 15 €
Kolektívna terapia, didaktické skupiny, terapeutické svojpomocné skupiny, tréningy psychosociálnych zručností (50 min., 5 – 15 klientov) – cena pre 1 klienta 10 €
Telefonická konzultácia (45 min.) 15 €
Náhrada za stratu času v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín (pri oznámení menej ako 24 hodín vopred) 10 €
Iné psychologické služby – po dohode s klientom
Konzultačná činnosť z metodológie výskumu a analýzy výskumných dát v rámci diplomových prác v študijnom odbore sociálna práca (50 min.) 20 €
Cenník je platný od 01.11.2016
Ceny sú v súlade s honorárovým poriadkom Slovenskej komory psychológov.

Spôsob platby

Ak si klient za poskytnuté psychologické služby platí sám, zaplatí spravidla na záver stretnutia v hotovosti. Bude mu samozrejme vystavený pokladničný doklad.

V prípade telefonickej konzultácie, alebo ak je to pre klienta jednoduchšie, môže po vzájomnej dohode dohodnutý výkon uhradiť vopred prevodom na účet.

Bankové spojenie

Číslo účtu: 2301046423/8330
Názov banky: Fio banka
IBAN: SK91 8330 0000 0023 0104 6423
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: rok Vášho narodenia (napr. 1976)

Do poznámky pre príjemcu prosím uveďte svoje meno (napr. Eva K.)