Ponúkame vám vzdelávacie moduly zamerané na rozvoj odborných, osobnostných a sociálnych kompetencií zamestnancov. Jednotlivé moduly je možné realizovať samostatne alebo kombinovať podľa vašich potrieb a individuálnych požiadaviek. Vzdelávacie aktivity sme schopní zabezpečiť priamo v priestoroch vašej organizácie.

 

 • Manažment zmeny v organizáciách poskytujúcich zdravotnú starostlivosť – ide o komplexný a štruktúrovaný program pripravený tímom slovenských a maďarských expertov, určený pre lídrov zdravotníckych organizácií a líniových manažérov, ktorí sú zodpovední za fungovanie zdravotníckych zariadení a za kvalitu v týchto zariadeniach
 • Tréning interných trénerov – rozvoj tréningových zručností interných zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať vzdelávanie ďalších pracovníkov (napr. vzdelávanie v oblasti legislatívy a interných predpisov)
 • Tréning “Úspešný manažér“ – vzdelávanie je zamerané na vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia, rozhodovania, plánovania, kontrolovania ľudí a procesov, s cieľom osvojiť si nové efektívne prístupy
 • Time manažment – cieľom je osvojiť si stratégie pre lepšie hospodárenie s časovým fondom a plánovania svojho času v zmysle stanovených priorít, za účelom zlepšenia výkonnosti v práci
 • Efektívne vedenie porád – tréning je zameraný na rozvoj manažérskych zručností v oblasti vedenia porád, s cieľom vysokej participácie všetkých členov porady
 • Etiketa – cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti v oblasti spoločenskej etikety a diplomatického protokolu a dodržiavať zásady profesionálneho imidžu pri rokovaniach
 • Tréning tímovej spolupráce – cieľovú skupinu tvoria kolektívy a jednotlivci, ktorí chcú pochopiť systém tímových rolí, zvýšiť efektivitu dosahovania výsledkov pri eliminovaní komunikačných bariér a pochopiť dôležité súvislosti vzájomného fungovania v tíme
 • Tréning efektívnej komunikácie a riešenia konfliktov
 • Syndróm vyhorenia – ako nestratiť motiváciu
 • Koučing – cieľom je identifikovať oblasť osobnosti, v ktorej sa participant môže zlepšiť, uvedomiť si svoje silné a slabé stránky, odhaliť rezervy a nástroje pre svoj ďalší pozitívny rast
 • Ako s úspechom prezentovať – cieľom je osvojiť si základné vedomosti a zručnosti potrebné pre efektívnu prezentáciu tak, aby participant dokázal profesionálne prezentovať nielen seba, ale i potreby organizácie a firmy
 • Delegovanie – význam delegovania, evidovanie individuality v tíme a otázky súvisiace s motiváciou
 • Analýza rizík v práci a bezpečnostný proces – výhody vykonania analýz pracovných rizík, akčný plán pre identifikáciu bezpečnostne významných udalostí, prispievatelia pre rizikové správanie sa, koncept kultúry bezpečnosti, princípy psychológie bezpečnostného správania sa
 • Ľudský faktor a charakteristiky ľudského správania v pracovnom procese – tréning je zameraný na osvojenie si princípov pre hodnotenie pracovného výkonu, ako aj na podporu a posilňovanie výkonu zamestnancov
 • Zvyšovanie motivácie a regulácia správania – motivácia ako stimulácia k výkonu, nástroje motivovania, fázy vôľového konania
 • Metodológia výskumu a štatistické spracovanie dát v sociálno-psychologickom výskume – cieľom je osvojiť si základné princípy pri plánovaní jednoduchých výskumných úloh, ich štatistické vyhodnotenie a interpretácia získaných dát

 

V prípade záujmu vám zašleme podrobnú charakteristiku a cenovú ponuku uvedených vzdelávacích aktivít.

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.

Lektor v oblasti pracovnej psychológie a vzdelávania dospelých, Certifikovaný biofeedback a neurofeedback terapeut, Konateľ spoločnosti Erasmus, s. r. o. Má dlhoročné skúsenosti ako expert, projektový manažér a  lektor v mnohých projektoch zameraných na oblasť vzdelávania dospelých (kultúra bezpečnosti, efektivita pracovného procesu, projektové riadenie, leadership, koučing, eliminácia zlyhania ľudského faktora, a pod.). Spolupracovala ako autorka príručiek a expert v mnohých štúdiách v medzinárodných projektoch. Pôsobila ako lektor pracovnej psychológie na Slovenskej technickej univerzite.

Kontakt: erasmus@stonline.sk; 0903 748 055  www.modernaterapia.sk

 

PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA

Klinická psychologička, certifikovaná biofeedback a neurofeedback terapeutka, riaditeľka neziskovej organizácie Inštitút duševného zdravia – Umenie žiť, n. o. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých a terapeutickej práci s klientmi (zdravou populáciou) aj pacientmi s rôznymi problémami v oblasti duševného zdravia (napr. závažné duševné poruchy, sexuálne deviácie). Pôsobila ako vysokoškolský pedagóg a lektorovala odborné školenia pre neziskové organizácie. Spolupracovala na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch a je autorkou viacerých odborných publikácií.

Kontakt: d.leczova@gmail.com; 0905 272 518