Anotácia: Zámerom programu je implementácia komplexnej stratégie manažmentu stresu a prevencie syndrómu vyhorenia u pomáhajúcich profesionálov a vedúcich pracovníkov zariadení sociálnych služieb. Program kombinuje skupinovú teoretickú a individuálnu tréningovú časť. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom dostatok informácií o mechanizmoch vzniku stresu a syndrómu vyhorenia a predovšetkým osvojenie si praktických možností jeho prevencie a zvládania v bežnom živote. Podstatnou súčasťou programu je individuálna práca s každým účastníkom, spočívajúca v zistení tzv. stresového profilu a následných tréningov pomocou biofeedback a/alebo neurofeedback metódy.

 

Biofeedback je použitie prístrojovej techniky na zobrazenie psychofyziologických procesov, ktoré si jedinec obvykle neuvedomuje, a ktoré môže dostať pod vôľovú kontrolu. Zahŕňa meranie osobných fyziologických veličín ako sú dýchanie, tep, teplota, kožná vodivosť a svalové napätie v reálnom čase a ich prezentáciu vo vhodnej forme klientovi. Metóda Biofeedbacku umožňuje zistenie stresového profilu klienta, teda zhodnotenie jeho typického vzorca reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Význam merania stresovej reakcie vychádza z poznatku, že telesné a psychologické symptómy spojené so stresom môžu byť vyvolávané a udržiavané zmenenými fyziologickými funkciami. Zároveň platí, že subjektívne pocity pri prežívaní stresu nie vždy zodpovedajú fyziologickým reakciám. Biofeedback je súčasne terapeutická metóda, prostredníctvom ktorej sa môže klient podľa individuálne nastaveného tréningu naučiť čiastočne ovládať svoje psychofyziologické reakcie v strese.

 

EEG biofeedback, označovaný tiež ako neurofeedback, je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela.

 

AKO TO FUNGUJE

Klient sedí v kresle a na telo (cez oblečenie) mu dáme senzory, ktoré zaznamenávajú jeho dýchanie, pulz, svalové napätie, teplotu kože, kožnú vodivosť. V prípade neurofeedbacku sú senzory umiestnené na hlavu a uši klienta.

Senzory nespôsobujú klientovi žiadnu bolesť, nevysielajú do tela žiadne impulzy. Jednoducho len odčítavajú potrebné telesné parametre, resp. parametre fungovania mozgu (mozgové vlny).

Tieto informácie sa prenášajú do počítača, kde sa zobrazia v podobe krivky. Klient pozerá na monitor a vidí tak v reálnom čase, ako jeho telo či mozog reaguje na rôzne podnety. Počas tréningu sa snaží jednotlivé parametre prispôsobovať tak, aby prebiehali optimálnym spôsobom.

Ako prebieha tréning? Pri tréningu nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie. Tréning je preto realizovaný individuálne a vždy vychádza zo základného posúdenia každého klienta. Jedno sedenie trvá približne 45 – 50 minút. Počet tréningov je individuálny, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému, či na veku. Pri biofeedbacku sa pohybuje spravidla v rozmedzí 5 – 10 sedení, pri neurofeedbacku 20 – 30 sedení. Tréning je možné realizovať 1 – 3x za týždeň.

 

Rozsah:

  • 10 hod. skupinovej interaktívnej teoretickej časti
  • 2 hodiny / osobu – individuálne zisťovanie stresového profilu
  • 5 – 30 hodín tréningov / osobu

 

Počet účastníkov: 12 – 15 účastníkov pre skupinovú prácu a neobmedzený počet pre individuálne tréningy

 

Ciele:

  • v teoretickej časti programu si účastníci osvoja základné poznatky o strese a jeho vplyve na prežívanie, správanie, pracovný výkon i zdravie;
  • na základe zmerania individuálneho stresového profilu pomocou biofeedback metódy účastníci identifikujú svoje typické vzorce reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese;
    • prostredníctvom individuálne nastavených biofeedback a neurofeedback tréningov si účastníci najmä zvýšia stresovú odolnosť, zredukujú negatívne dôsledky stresu na ich zdravie i pracovný výkon, znížia riziko syndrómu vyhorenia, zvýšia svoju funkčnú kapacitu mozgu, zlepšia svoju pamäť a koncentráciu, zvýšia celkovú psychickú pohodu a zdravie.

 

Lektori: PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA; PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.

 

Cena: cena sa odvíja od veľkosti výcvikovej skupiny a požadovaného počtu tréningov na osobu