Neuropsychológia je špeciálnou súčasťou klinickej psychológie a jej cieľom je skúmanie vzťahov medzi fungovaním mozgu a správaním. V praxi sa zameriava na zhodnotenie charakteristických prejavov správania, prežívania a kognitívnych zmien, ktoré vyplývajú z ochorenia alebo z poranenia centrálneho nervového systému.

 

Na neuropsychologickú diagnostiku a rehabilitáciu využívam špeciálny počítačový program, ktorý bol vyvinutý tímom nemeckých neuropsychológov, klinicky pracujúcich v oblasti neuropsychologickej rehabilitácie. Všetky programy a cvičenia reflektujú dlhoročné klinické skúsenosti s diagnostikou a terapiou neurologicky postihnutých pacientov.

 

Neuropsychologická diagnostika a neuropsychologická rehabilitácia zahŕňa diagnostiku a terapiu:

 • porúch pozornosti,
 • porúch pamäti,
 • porúch učenia (asociačné učenie, incidenčné učenie, neverbálne učenie a pod.),
 • porúch vnímania (priestorové vnímanie, výpadky zrakového poľa, priestorová orientácia a pod.),
 • porúch myslenia (rečovo-logické myslenie, spracovanie informácií – porozumenie významu, sklony k perseveráciám a pod.),
 • psychomotorického tempa (rýchlosť reakcií, schopnosť pracovať pod vynúteným pracovným tempom),
 • konštrukčných schopností (priestorovo-konštrukčné schopnosti, priestorové operácie a pod.)
 • exekutívnych schopností (plánovanie a konanie, strategické myslenie),
 • taktiež posúdenie rizikového správania, nácvik jednoduchých aritmetických operácií a rečových úloh.

 

Pre koho je neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia určená?

Neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia je určená najmä pre ľudí, ktorí:

 • majú mierne alebo stredne ťažké poruchy kognitívnych funkcií – poruchy pamäti, pozornosti, vizuospaciálne a exekutívne funkcie, rozhodovacie schopnosti a pod.
 • prekonali cievnu mozgovú príhodu,
 • mali úraz hlavy s poranením mozgu,
 • majú poškodenie mozgu z iných príčin,
 • sú pred alebo po operácii mozgu,
 • majú kognitívne ťažkosti z iných dôvodov (napr. pacienti so schizofréniou, začínajúcou demenciu a pod.).

 

Ako to prebieha?

Ak sa klient rozhodne pre neuropsychologickú rehabilitáciu, na úvod je vždy potrebné urobiť vstupné vyšetrenie, ktoré nám poskytne určitý profil jeho kognitívnych ťažkostí. Na základe toho sa s klientom dohodneme na cieľoch, spôsobe a frekvencii stretnutí, tak, aby to vyhovovalo individuálnym potrebám a možnostiam klienta.

Je potrebné si uvedomiť, že rehabilitácia je dlhodobý proces a bez pravidelného a dlhodobého tréningu nie je možné dosiahnuť významné výsledky.

 

Ako prebieha rehabilitácia?

Rehabilitácia prebieha formou individuálnych tréningov. Pri tréningu nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie a priebežného prispôsobovania tréningových cieľov podľa dosiahnutých výsledkov. Tréning je preto realizovaný individuálne a vždy vychádza zo základného posúdenia každého klienta. Jedno sedenie trvá približne 30 minút. Počet tréningov je individuálny, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému, či na veku. Tréning je ideálne realizovať 1 – 3x za týždeň.

 

Koľko stojí neuropsychologická rehabilitácia?

Ambulancia klinickej psychológie má uzatvorenú zmluvu s poisťovňami DôveraUnion.

Ak má vyšetrenie alebo terapia zdravotnú indikáciu, výkony preplácajú v rámci limitu uvedené zdravotné poisťovne. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok (odporúčanie) od obvodného lekára alebo špecialistu.

Všetky odborné služby poskytujem aj mimo verejného zdravotného poistenia, bez odporučenia lekára (bližšie informácie nájdete v časti Cenník).