Ponúkame vám vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj odborných, osobnostných a sociálnych kompetencií zamestnancov. Jednotlivé moduly je možné realizovať samostatne alebo kombinovať podľa vašich potrieb a individuálnych požiadaviek. Vzdelávacie aktivity sme schopní zabezpečiť priamo v priestoroch vašej organizácie.

 

 • Sociálno-psychologický výcvik zameraný na sebapoznanie a osobný rozvoj pomáhajúcich profesionálov
 • Syndróm vyhorenia – ako nestratiť motiváciu
 • Vývinové aspekty pri práci s klientmi v zariadeniach sociálnych služieb
 • Manažment choroby a zotavenia – práca s komplexným psychoedukačným programom pre ľudí so schizofréniou
 • Manažment zmeny v organizáciách poskytujúcich sociálnu starostlivosť – ide o komplexný a štruktúrovaný program určený pre lídrov  a líniových manažérov, ktorí sú zodpovední za fungovanie zariadení a za kvalitu v týchto zariadeniach.
 • Tréning interných trénerov – rozvoj tréningových zručností interných zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať vzdelávanie ďalších pracovníkov (napr. vzdelávanie v oblasti legislatívy a interných predpisov).
 • Tréning “Úspešný manažér“ – vzdelávanie je zamerané na vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia, rozhodovania, plánovania, kontrolovania ľudí a procesov
 • Etiketa – cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti v oblasti spoločenskej etikety a diplomatického protokolu
 • Tréning tímovej spolupráce
 • Time manažment
 • Ľudský faktor a charakteristiky ľudského správania v pracovnom procese – tréning je zameraný na osvojenie si princípov pre hodnotenie pracovného výkonu, ako aj na podporu a posilňovanie výkonu zamestnancov.
 • Efektívne vedenie porád
 • Metodológia výskumu a štatistické spracovanie dát – cieľom je osvojiť si základné princípy pri plánovaní jednoduchých výskumných úloh, ich štatistické vyhodnotenie a interpretácia získaných dát.

 

V prípade záujmu vám zašleme podrobnú charakteristiku a cenovú ponuku uvedených vzdelávacích aktivít.