Ambulancia klinickej psychológie má uzatvorenú zmluvu s poisťovňami DôveraUnion.

Ak má vyšetrenie alebo terapia zdravotnú indikáciu, výkony preplácajú v rámci limitu uvedené zdravotné poisťovne. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok (odporúčanie) od obvodného lekára alebo špecialistu.

Cenník výkonov sa týka:

  • pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá nie je zmluvným partnerom tejto ambulancie;
  • klientov, ktorí nechcú byť v zdravotníckom systéme vedení s nejakou diagnózou, prípadne ich problém nie je pod diagnózu zaraditeľný;

Ceny sú v súlade s honorárovým poriadkom Slovenskej komory psychológov.

TERAPIA

Výkon Cena
Vstupná konzultácia (90 min.) 60 €
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (50 min.) 40 €
pri predplatení desiatich sedení vopred cena 1 terapeutickej hodiny 38 €
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (90 min.) 60 €
Párová racionálna a náhľadová terapia (90 min.) 65 €
Telefonická konzultácia (50 min.) 40 €

BIOFEEDBACK, NEUROFEEDBACK A NEUROPSYCHOLOGICKÁ REHABILITÁCIA

Výkon Cena
Vstupné biofeedback vyšetrenie – zistenie stresového profilu vrátane konzultácie výsledkov a písomnej správy (2 hodiny) 70 €
Vstupné vyšetrenie pred aplikáciou neurofeedback metódy s diagnostickým a skúšobným neurofeedback tréningom (2 hod.) 70 €
Jeden biofeedback alebo neurofeedback tréning – hradený samostatne (60 min.) 40 €
Pri predplatení desiatich sedení vopred cena jedného tréningu 38 €
Neuropsychologická rehabilitácia - jedno sedenie hradené samostatne (45 min.) 40 €
Pri predplatení desiatich sedení vopred cena jedného tréningu 38 €

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Výkon Cena
Komplexné psychologické vyšetrenie vrátane psychologického posudku (vyšetrenie intelektu, špeciálnych schopností ako pamäť, pozornosť, vnímanie a vyšetrenie osobnosti) (2,5 hod.) 120 €
Parciálne psychologické vyšetrenie (podľa povahy problému) vrátane psychologického posudku 90 €
Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu (2,5 hod.) 110 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS (bez zbrane) 85 €
Konzultácia výsledkov psychologického vyšetrenia (20 min.) 25 €
Vyhotovenie duplikátu psychologického posudku 5 €
V prípade zrušenia termínu menej ako 24 h. vopred – storno poplatok za každú dohodnutú hodinu 20 €
Potvrdenie o návšteve psychológa 5 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť klienta 30 €
Poučenie a podporné vedenie osoby, ktorá je vo vzťahu ku klientovi (20 min.) 15 €

Cenník je platný od 01.04.2024

Spôsob platby

Ak si klient za poskytnuté psychologické služby platí sám, zaplatí spravidla na záver stretnutia v hotovosti. Bude mu samozrejme vystavený pokladničný doklad.

V prípade telefonickej konzultácie, alebo ak je to pre klienta jednoduchšie, môže po vzájomnej dohode dohodnutý výkon uhradiť vopred prevodom na účet.

Bankové spojenie

Číslo účtu: 2301046423/8330
Názov banky: Fio banka
IBAN: SK91 8330 0000 0023 0104 6423
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: rok Vášho narodenia (napr. 1976)

Do poznámky pre príjemcu prosím uveďte svoje meno (napr. Eva K.)