Niektoré povolania sú považované za stresujúcejšie než iné. Medzi zamestnancov, ktorí sú pri svojej práci významne zaťažení stresom patria najmä riadiaci pracovníci (manažéri), dispečeri, operátori, vodiči, ale tiež pracovníci pomáhajúcich povolaní, ako napr. lekári, sestry, učitelia a pod.

 

Pracovný stres je druhý najčastejšie uvádzaný  zdravotný problém, ktorý súvisí s prácou (po poruchách svalov a kostí). Človek pod vplyvom dlhodobo pôsobiaceho stresu nedosahuje optimálny výkon, chýba mu energia a motivácia, jeho práca môže vykazovať zvýšenú chybovosť. Podľa štatistík, 50 – 60 % všetkých vymeškaných pracovných dní možno pripísať práve pracovnému stresu. Z tohto pohľadu je stres faktor, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvňovať hospodárske výsledky organizácií. Len zdravý zamestnanec môže byť plnohodnotný člen každého tímu. Dôležitosť duševnej pohody zamestnancov si uvedomuje čoraz viac organizácií.

 

Zámerom projektu je navrhnúť a implementovať komplexný program manažmentu stresu a optimalizácie výkonu pomocou biofeedback metódy u zamestnancov a manažérov organizácie. Ponúkaný program kombinuje skupinovú teoretickú a individuálnu tréningovú časť. Poskytne účastníkom dostatok informácií o mechanizmoch vzniku stresu a predovšetkým osvojenie si praktických možností jeho prevencie a zvládania v bežnom živote. Podstatnou súčasťou programu je individuálna práca s každým účastníkom, spočívajúca v zistení tzv. stresového profilu a následných tréningoch pomocou biofeedback metódy.

 

Biofeedback je použitie prístrojovej techniky na zobrazenie psychofyziologických procesov, ktoré si jedinec obvykle neuvedomuje, a ktoré môže dostať pod vôľovú kontrolu. Zahŕňa meranie osobných fyziologických veličín ako sú dýchanie, tep, teplota, kožná vodivosť a svalové napätie v reálnom čase a ich prezentáciu vo vhodnej forme klientovi. Metóda biofeedbacku umožňuje zistenie stresového profilu klienta, teda zhodnotenie jeho typického vzorca reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Význam merania stresovej reakcie vychádza z poznatku, že telesné a psychologické symptómy spojené so stresom môžu byť vyvolávané a udržiavané zmenenými fyziologickými funkciami. Zároveň platí, že subjektívne pocity pri prežívaní stresu nie vždy zodpovedajú fyziologickým reakciám. Biofeedback je súčasne terapeutická metóda, vďaka ktorej sa môže klient podľa individuálne nastaveného tréningu naučiť čiastočne ovládať svoje fyziologické reakcie v strese.

 

EEG biofeedback, označovaný tiež ako neurofeedback, je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela.

 

AKO TO FUNGUJE

Klient sedí v kresle a na telo (cez oblečenie) mu dáme senzory, ktoré zaznamenávajú jeho dýchanie, pulz, svalové napätie, teplotu kože, kožnú vodivosť. V prípade neurofeedbacku sú senzory umiestnené na hlavu a uši klienta.

Senzory nespôsobujú klientovi žiadnu bolesť, nevysielajú do tela žiadne impulzy. Jednoducho len odčítavajú potrebné telesné parametre, resp. parametre fungovania mozgu (mozgové vlny).

Tieto informácie sa prenášajú do počítača, kde sa zobrazia v podobe krivky. Klient pozerá na monitor a vidí tak v reálnom čase, ako jeho telo či mozog reaguje na rôzne podnety. Počas tréningu sa snaží jednotlivé parametre prispôsobovať tak, aby prebiehali optimálnym spôsobom.

Program je zostavený z 3 nadväzujúcich modulov, ktoré je však v prípade záujmu možné realizovať aj samostatne.

 

INTERAKTÍVNE ŠKOLENIE O STRESE
 • Cieľom tejto časti programu je poskytnúť účastníkom základné poznatky o strese a jeho vplyve na prežívanie, správanie, pracovný výkon a zdravie, ako aj o možnostiach jeho zvládania. V prípade nadväznosti ďalších modulov bude účastníkom v rámci tohto školenia vysvetlená tiež podstata biofeedback metódy, jej účel, priebeh merania stresového profilu a tréningov.
 • Školenie je realizované v rozsahu 6 hodín pre 10 – 12 účastníkov.

 

STRESOVÝ AUDIT
 • Ide o meranie tzv. individuálneho stresového profilu, ktorý umožní účastníkom identifikovať ich typické vzorce reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Každý účastník spozná, ako sa stres prejaví na jeho psychofyziologických hodnotách, s vysvetlením, ako môže tento vzorec ovplyvňovať jeho výkon a zdravie z dlhodobého hľadiska. Stresový audit mu zároveň ukáže, ako je jeho telo schopné sa po strese zotaviť. Súčasťou tohto modulu je tiež ukážka jedného biofeedback tréningu pre každého klienta a vypracovanie  správy o individuálnom stresovom profile a výsledkoch prvého tréningu. Celý proces stresového auditu trvá približne 2,5 – 3 hodiny na každého účastníka.

 

BIOFEEDBACK A/ALEBO NEUROFEEDBACK TRÉNINGY
 • Prostredníctvom individuálne nastavených biofeedback a/alebo neurofeedback tréningov si účastníci najmä: zvýšia celkovú stresovú odolnosť; zredukujú chybné reakcie a pracovné zlyhania; zredukujú negatívne dôsledky stresu na ich zdravie a pracovný výkon; znížia riziko syndrómu vyhorenia; zvýšia svoju funkčnú kapacitu mozgu, zlepšia svoju pamäť a koncentráciu; zvýšia celkovú psychickú pohodu a zdravie.
 • Ako prebieha tréning? Pri tréningu nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie. Tréning je preto realizovaný individuálne a vždy vychádza zo základného posúdenia každého klienta. Jedno sedenie trvá približne 40 – 50 minút. Počet tréningov je individuálny, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému, či na veku. Pri biofeedbacku sa pohybuje spravidla v rozmedzí 5 – 10 sedení, pri neurofeedbacku 20 – 30 sedení. Tréning je ideálne realizovať 1 – 3x za týždeň.

 

Pre koho je biofeedback určený?

Biofeedback je určený najmä pre ľudí, ktorí:

 • pracujú pod veľkým stresom, na pozícii vyžadujúcej maximálne nasadenie a sústredenie;
 • pracujú mnoho hodín denne, riadia ľudí a majú veľkú zodpovednosť;
 • chcú podávať veľký pracovný či športový výkon;
 • chcú mať optimálnu kontrolu nad svojimi telesnými aj duševnými schopnosťami;
 • chcú zlepšiť svoje reakcie na náročné situácie a stres;
 • chcú zharmonizovať svoje telesné reakcie, myslenie a emócie;
 • chcú zlepšiť svoju pamäť a efektívnejšie sa rozhodovať pod tlakom
 • chcú predísť vzniku civilizačných ochorení, zlepšiť svoje zdravie, odolnosť a psychickú pohodu.

Tréningy pomáhajú dosiahnuť optimálny stav, v ktorom bude vaše telo, myseľ a emócie fungovať v harmonickom stave. Naše profesionálne prístroje vám pomôžu pri nácviku techník a informujú vás o tom, nakoľko je váš organizmus schopný zvládať stres a záťaž.

 

Výhody pre zamestnávateľa

Biofeedback tréning zamestnancov je pre zamestnávateľa prínosom najmä z dôvodu:

 • optimalizácie výkonu zamestnancov;
 • redukcie, resp. eliminácie zlyhaní ľudského faktora, teda chybných výkonov zamestnancov, ktorí pracujú pod veľkým stresom;
 • zlepšenia reakcií zamestnancov na záťažové situácie a stres;
 • zvýšenia efektivity rozhodovania sa zamestnancov pod tlakom;
 • redukcie vzniku civilizačných ochorení zamestnancov, zlepšenia ich zdravia, odolnosti a psychickej pohody, teda zníženia ich práceneschopnosti.

 

Cena programu

Cena programu sa odvíja od modulov, ktoré si vyberiete, od veľkosti výcvikovej skupiny a požadovaného počtu tréningov na osobu.

Neváhajte nás kontaktovať, vypracujeme vám cenovú ponuku podľa konkrétnych požiadaviek vašej organizácie.

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA

Klinická psychologička, certifikovaná biofeedback a neurofeedback terapeutka, riaditeľka neziskovej organizácie Inštitút duševného zdravia – Umenie žiť, n. o. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých a terapeutickej práci s klientmi (zdravou populáciou) aj pacientmi s rôznymi problémami v oblasti duševného zdravia (napr. závažné duševné poruchy, sexuálne deviácie). Pôsobila ako vysokoškolský pedagóg a lektorovala odborné školenia pre neziskové organizácie. Spolupracovala na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch a je autorkou viacerých odborných publikácií.

Kontakt: d.leczova@gmail.com; 0905 272 518

 

PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.

Lektor v oblasti pracovnej psychológie a vzdelávania dospelých, Certifikovaný biofeedback a neurofeedback terapeut, Konateľ spoločnosti Erasmus, s. r. o. Má dlhoročné skúsenosti ako expert, projektový manažér a  lektor v mnohých projektoch zameraných na oblasť vzdelávania dospelých (kultúra bezpečnosti, efektivita pracovného procesu, projektové riadenie, leadership, koučing, eliminácia zlyhania ľudského faktora, a pod.). Spolupracovala ako autorka príručiek a expert v mnohých štúdiách v medzinárodných projektoch. Pôsobila ako lektor pracovnej psychológie na Slovenskej technickej univerzite.

Kontakt: erasmus@stonline.sk; 0903 748 055 web: www.modernaterapia.sk