Anotácia: Asertivita a riešenie konfliktov patria k bazálnym nástrojom pomáhajúcich profesionálov pri práci s klientom v sociálnych službách. Rozvoj asertívnych zručností a ochota ku zmene zaužívaného komunikačného štýlu môže viesť k vnútornej spokojnosti, ku kvalitnejšej spolupráci a zvýšeniu profesionality. Tréningový program je navrhnutý tak, aby umožnil účastníkom skutočné porozumenie asertivity, no najmä zabezpečil dôsledné osvojenie si efektívnych spôsobov komunikácie a riešenia konfliktov v interpersonálnych vzťahoch. Tréning bude realizovaný formou sociálno-psychologického výcviku, s využitím zážitkových techník, praktických cvičení, nácviku zručností, hrania rolí a diskusií.

Rozsah: 40 hodín; možnosť rozdeliť na 5 – 10 modulov

Počet účastníkov: Optimálny počet účastníkov je 10 – 12 osôb.

Ciele:

  • sprostredkovať účastníkom kľúčové poznatky o asertivite a asertívnych princípoch;
  • prehĺbiť asertívne zručnosti, zvládnuť vhodné komunikačné postupy;
  • zdokonaliť a rozvinúť schopnosti účastníkov reagovať na emocionálne podnety a naučiť ich jasne a pre druhých prijateľným spôsobom vyjadrovať svoje emócie;
  • naučiť účastníkov správne poskytovať a prijímať spätnú väzbu;
  • uvedomiť si vlastný postoj ku konfliktom a jeho vplyv na ich riešenie;
  • osvojiť si rôzne stratégie riešenia konfliktov a porozumieť ich výhodám a nevýhodám v rôznych sociálnych situáciách;
  • podporiť sebareflexiu a podnietiť individuálny rozvoj účastníkov.

Lektori: PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA; PhDr. ThDr. PaedDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA

Cena: 1450 eur pre celú výcvikovú skupinu