V rámci už existujúceho kompetenčného modelu vašej organizácie ponúkame možnosť jeho rozvinutia v nasledujúcich oblastiach:

 

Analýza kvality poskytovaných sociálnych služieb a jej priebežné monitorovanie

Cieľom tohto projektu je analýza kľúčových indikátorov kvality praxe a priebežné monitorovanie efektivity implementovaných stratégií (napr. tréningov a vzdelávania zamestnancov).

Súčasťou analýzy sú najmä dve oblasti:

  • indikátory kvality výkonu zamestnancov – vedomosti, osobnostné charakteristiky, miera syndrómu vyhorenia, motivácia k autonómnemu výkonu, spokojnosť s prácou, kvalita medziľudských vzťahov na pracovisku a pod.;
  • spokojnosť klientov.

V rámci tohto projektu zabezpečíme:

  • prípravu metodológie longitudinálneho výskumného dizajnu,
  • vytvorenie batérie metodík pre zber dát, s možnosťou použiť nasledovné metódy: zúčastnené pozorovanie zjavné, zúčastnené pozorovanie skryté („Mistery shopping“), štruktúrované interview, fokusové skupiny, dotazníky, postojové škály, štandardizované osobnostné dotazníky, škály na zisťovanie spokojnosti klienta.
  • vlastný zber dát v teréne,
  • štatistická analýza získaných údajov,
  • predloženie správy o výsledkoch analýzy manažmentu organizácie.

 

Vypracovanie systému osobného rozvojového portfólia

Osobné rozvojové portfólio predstavuje súhrn osobnej dokumentácie zamestnanca, ktoré dokumentuje výsledky jeho vzdelávania, tréningu a osobného rozvoja. Poskytuje základný nástroj pre manažment plánovania ďalšieho vzdelávania a tréningových potrieb. Jeho súčasťou môžu byť priebežné výsledky vyššie zadefinovanej analýzy, teda napr. vedomosti, osobnostné charakteristiky, miera syndrómu vyhorenia, motivácia k autonómnemu výkonu spokojnosť s prácou, kvalita medziľudských vzťahov na pracovisku a pod.