Čo je biofeedback a neurofeedback?

Biofeedback je použitie prístrojovej techniky na zobrazenie psychofyziologických procesov, ktoré si jedinec obvykle neuvedomuje, a ktoré môže dostať pod vôľovú kontrolu. Zahŕňa meranie osobných fyziologických veličín ako sú dýchanie, tep, teplota, kožná vodivosť a svalové napätie v reálnom čase a ich prezentáciu vo vhodnej forme klientovi. Metóda Biofeedbacku umožňuje zistenie stresového profilu klienta, teda zhodnotenie jeho typického vzorca reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Význam merania stresovej reakcie vychádza z poznatku, že telesné a psychologické symptómy spojené so stresom môžu byť vyvolávané a udržiavané zmenenými fyziologickými funkciami. Zároveň platí, že subjektívne pocity pri prežívaní stresu nie vždy zodpovedajú fyziologickým reakciám. Biofeedback je súčasne terapeutická metóda, vďaka ktorej sa môže klient podľa individuálne nastaveného tréningu naučiť čiastočne ovládať svoje fyziologické reakcie v strese.

 

EEG biofeedback, označovaný tiež ako neurofeedback, je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela. Metóda je v súčasnosti rozšírená po celom svete a využíva sa pre široký okruh problémov. V USA sa napr. využíva aj na psychickú a fyzickú prípravu pilotov, kozmonautov, špeciálnych policajných agentov, dispečerov, operátorov, bezpečnostných zložiek.

 

AKO TO FUNGUJE

Klient sedí v kresle a na telo (cez oblečenie) mu dáme senzory, ktoré zaznamenávajú jeho dýchanie, pulz, svalové napätie, teplotu kože, kožnú vodivosť. V prípade neurofeedbacku sú senzory umiestnené na hlavu a uši klienta.

Senzory nespôsobujú klientovi žiadnu bolesť, nevysielajú do tela žiadne impulzy. Jednoducho len odčítavajú potrebné telesné parametre, resp. parametre fungovania mozgu (mozgové vlny).

Tieto informácie sa prenášajú do počítača, kde sa zobrazia v podobe krivky. Klient pozerá na monitor a vidí tak v reálnom čase, ako jeho telo či mozog reaguje na rôzne podnety. Počas tréningu sa snaží jednotlivé parametre prispôsobovať tak, aby prebiehali optimálnym spôsobom.

Ako to prebieha?

Ak sa klient rozhodne pre biofeedback alebo neurofeedback terapiu, na úvod je vždy potrebné urobiť vstupné vyšetrenie, ktoré nám ukáže, ako telo, resp. mozog funguje.

V prípade biofeedbacku hovoríme o tzv. stresovom profile. Ide o približne 25-minútové meranie, ktoré klientovi umožní spoznať, ako jeho telo skutočne reaguje na stres a ako rýchlo po strese sa dokáže zotaviť. Dôležitou súčasťou vstupného vyšetrenia je rozhovor s klientom, v ktorom mu na základe nameraných hodnôt vysvetlím, ako sa stres prejavuje na jeho psychofyziologických (telesných) hodnotách. Rovnako prediskutujeme ciele a možnosti biofeedback tréningov a klient má možnosť jeden takýto tréning hneď vyskúšať. Získa tak lepšiu predstavu o tom, či by pre neho takáto terapia mohla byť prínosná. Z tohto merania klient dostane podrobnú písomnú správu o svojom individuálnom stresovom profile a výsledkoch prvého tréningu. Celý proces vstupného vyšetrenia stresového trvá približne 1,5 hodiny.

 

Ako prebieha tréning?

Pri tréningu nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie a priebežného prispôsobovania tréningových cieľov podľa dosiahnutých výsledkov. Tréning je preto realizovaný individuálne a vždy vychádza zo základného posúdenia každého klienta. Jedno sedenie trvá približne 40 – 50 minút. Počet tréningov je individuálny, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému, či na veku. Pri biofeedbacku sa pohybuje spravidla v rozmedzí 5 – 10 sedení, pri neurofeedbacku 20 – 50 sedení. Tréning je ideálne realizovať 1 – 3x za týždeň.

 

Pre koho táto metóda vhodná?

Mnohí ľudia si myslia, že biofeedback je metóda určená výlučne pre deti, ktoré majú problémy so sústredením alebo s učením. Je pravda, že pri týchto deťoch sa metóda u nás zatiaľ používa najčastejšie a je veľmi účinná. Metóda je však rovnako veľmi efektívna pri mnohých ďalších problémoch, a to tak u detí, ako aj u dospelých.

 

Biofeedback je určený najmä pre ľudí, ktorí:

 • sú často pod veľkým stresom,
 • pracujú mnoho hodín denne, na pozícii, ktorá vyžaduje veľké nasadenie a sústredenie;
 • chcú podávať dobrý pracovný či športový výkon;
 • chcú mať optimálnu kontrolu nad svojimi telesnými aj duševnými schopnosťami;
 • chcú zlepšiť svoje reakcie na náročné situácie a stres;
 • chcú lepšie zvládať trému (napr. pri skúškach) a nepríjemné úzkostné stavy či fóbie;
 • chcú zharmonizovať svoje telesné reakcie, myslenie a emócie;
 • chcú zredukovať negatívne dôsledky stresu na ich zdravie a predísť tak vzniku civilizačných ochorení, zlepšiť svoje zdravie, odolnosť a psychickú pohodu.

 

Neurofeedback je určený najmä pre ľudí, ktorí:

 • chcú zvýšiť funkčnú kapacitu svojho mozgu a optimalizovať tak svoj mentálny výkon;
 • chcú zlepšiť svoju pamäť a efektívnejšie sa rozhodovať pod tlakom;
 • majú rôzne psychické a/alebo zdravotné problémy (ako súčasť komplexnej liečby), ako napr.:
 • bolesti hlavy a migrény
 • úzkostné a depresívne stavy
 • problémy so sústredením a pamäťou, problémy so spánkom
 • syndróm chronickej únavy a syndróm vyhorenia
 • problémy s impulzívnym a agresívnym správaním
 • stavy po úraze mozgu, po cievnych príhodách
 • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a dyspraxia) a logopedické problémy (hlavne dysfázia a afázia, koktavosť, mutismuz)
 • … a iných problémoch

Tréningy pomáhajú dosiahnuť optimálny stav, v ktorom bude vaše telo, myseľ a emócie fungovať v harmonickom stave. Naše profesionálne prístroje vám pomôžu pri nácviku techník a informujú vás o tom, nakoľko je váš organizmus schopný zvládať stres a záťaž.

 

Koľko stojí terapia metódou biofeedback/neurofeedback?

Ambulancia klinickej psychológie má uzatvorenú zmluvu s poisťovňami DôveraUnion.

Ak má vyšetrenie alebo terapia zdravotnú indikáciu, výkony preplácajú v rámci limitu uvedené zdravotné poisťovne. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok (odporúčanie) od obvodného lekára alebo špecialistu.

Všetky odborné služby poskytujem aj mimo verejného zdravotného poistenia, bez odporučenia lekára (bližšie informácie nájdete v časti Cenník).