Práca s pomáhajúcimi profesionálmi:

Pomáhajúci vzťah ako základný predpoklad efektívnej práce sociálneho pracovníka
(Leczová, D., Lachytová, L., Korpáš, V., 2015)
Vplyv absolvovania špecializačného štúdia ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii na autonómny výkon špecifických intervencií sestrou v praxi
(HRINDOVÁ, T., LECZOVÁ, D., 2015)
Analýza motivačných faktorov pri výbere študijných odborov z oblasti pomáhajúcich profesií
(LECZOVÁ, D. A KOL., 2014)
Social-work and Psychology in a mutual dialogue
(HALUŠKOVÁ, E. – LECZOVÁ, D., 2014)
Zvládanie stresu ako možný indikátor kvality života u pracovníkov pomáhajúcich profesií
(LECZOVÁ, D. – FRYKOVÁ, D., 2012)

 

Práca s ľuďmi s problémami v oblasti duševného zdravia:

Mental health Systems in the European Union Member States
(LECZOVÁ, D. 2013. Slovakia. In SAMELE, Ch. – FREW, S. – URQUIA, N.)
Addressing Mental Illness Stigma and Discrimination Review of Literature and Anti-Stigma Programmes in Slovakia
(LECZOVÁ, D. – HUROVÁ, J., 2012)
Pilotná implementácia a overenie efektivity programu „Manažment choroby a zotavenia“ u pacientov s psychotickou poruchou (Dizertačná práca)
(LECZOVÁ, D., 2010)
Program „Manažment choroby a zotavenia“ pre pacientov s ťažkou duševnou poruchou
(LECZOVÁ, D., 2008)
Využívanie psychoedukačných programov a rodinných intervencií pri liečbe pacientov so schizofréniou na Slovensku
(LECZOVÁ, D., 2007)

 

Práca s mužmi so sexuálnou deviáciou:

Proces coming out-u u parafilných sexuálnych delikventov
(LECZOVÁ, D. – KORPÁŠ, V., 2014)
Komparácia vybraných znakov v protokoloch MMPI-2 u rôznych skupín odsúdených mužov vo výkone trestu odňatia slobody. (Špecializačná práca)
(LECZOVÁ, D., 2016)