PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA

0905 272 518


Klinická psychologička, certifikovaná biofeedback a neurofeedback terapeutka, riaditeľka neziskovej organizácie Inštitút duševného zdravia – Umenie žiť, n. o.

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých a terapeutickej práci s klientmi (zdravou populáciou) aj pacientmi s rôznymi problémami v oblasti duševného zdravia.

Pôsobila ako vysokoškolský pedagóg a lektoruje odborné školenia pre neziskové organizácie.

Spolupracovala na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch a je autorkou viacerých odborných publikácií.

Profesijný životopis

Akademické vzdelanie

 • 2004 – 2010

  Postgraduálne doktorandské štúdium psychológie ukončené titulom philosophiae doctor (PhD.); Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
 • 1999 – 2004

  Magisterské štúdium v odbore psychológia (Mgr.); Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, Trnava

Ďalšie odborné vzdelanie a výcviky

 • 10/2016 - trvá

  Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii; DIALÓG, Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii, Košice
 • 05/2017

  Rigorózna skúška v študijnom odbore „sociálne služby a poradenstvo“ (PhDr.); Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM SLOVAKIA v Prešove
 • 09/2015 – 09/2016

  Master of Business Administration (MBA); Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
 • 02/2013 – 06/2016

  Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia; Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
 • 11/2015

  Psychoterapia zameraná na expozíciu emóciám; ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT
 • 12/2014 – 09/2015

  Výcvik v aplikovanej klinickej psychofyziológii (biofeedback a neurofeedback) ako terapeutickej metóde (rozsah 200 hodín); ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT
 • 01/2013 – 03/2013

  Práca s páchateľmi domáceho násilia; Aliancia žien Slovenska
 • 07/2011 – 06/2012

  Príprava na výkon práce v zdravotníctve; LF SZU, Bratislava
 • 05/2011 – 10/2011

  Základy psychotraumatológie; SIPE, Bratislava
 • 10/2010 – 11/2010

  Základný kurz v Rorschachovej metóde; LAMEDIX, Bratislava
 • 09/2010

  Lüscherov diagnostický test; LAMEDIX, Bratislava
 • 06/2009

  Case manažment; Tréningové a vzdelávacie stredisko OZ Focus, Praha
 • 03/2009

  Vzdelávanie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách; Liga za duševné zdravie, Bratislava
 • 12/2006

  Level 1 Certificate in ESOL Skills for Life (Writing, Reading, Speaking and Listening); Trinity – The International Examinations Board, London
 • 11/2002 – 02/2003

  Základný kurz hypnózy a autogénneho tréningu; SKP, Bratislava
 • 10/2001

  Pomoc obetiam násilia – základný kurz pre pracovníkov poradní; Pomoc obetiam násilia, Bratislava
 • 05/2001

  Baum test – kurz zameraný na použitie a interpretáciu projektívneho testu, PERSON, Košice

Pracovné skúsenosti

 • od 11/2015

  Inštitút duševného zdravia – Umenie žiť, n. o.
  Pozícia: Riaditeľ - Štatutárny zástupca neziskovej organizácie
  hlavná náplň činnosti: projektový manažment
 • 06/2012 – 05/2016

  Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice – Šaca
  Pozícia: Psychológ Úseku ochranných liečení Zdravotníckeho zariadenia
  hlavná náplň činnosti: individuálna a skupinová psychoterapia parafilných sexuálnych delikventov, psychologická diagnostika
 • 09/2010 – 04/2015

  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., detašované pracoviská: Rožňava, Michalovce a Košice
  Pozícia: Vysokoškolský pedagóg
  študijné odbory: Ošetrovateľstvo, Sociálna práca a Doplnkové pedagogické štúdium
  výučba predmetov: Psychológia osobnosti a sociálna psychológia, Všeobecná a vývinová psychológia, Psychopatológia pre sociálnu prácu, Psychoterapeutické postupy, Psychológia zdravia a sociálna psychológia, Metodológia výskumu, Sociálno-psychologické výcviky – komunikácia, sebapoznanie, poradenstvo a poradenské zručnosti
  školenie a oponovanie záverečných prác; členstvo v skúšobnej komisii pre štátne záverečné skúšky
 • 09/2010 – 09/2011

  Integra – združenie pre duševné zdravie, Michalovce
  Pozícia: Psychológ
  hlavná náplň činnosti: individuálna a skupinová práca s cieľovou skupinou pacientov so závažnými psychickými poruchami, psychoedukácia pacientov, psychologická diagnostika, koordinovanie odborných činností ďalších pracovníkov, vyhľadávanie nových klientov zariadenia
 • 09/2008 – 06/2011

  KOMPAS - Komunitná pomoc a starostlivosť, n. o., Trnava
  Pozícia: Riaditeľ - Štatutárny zástupca neziskovej organizácie
  hlavná náplň činnosti: projektový manažment, koordinácia projektov v oblasti rozvoja duševného zdravia, lektorská činnosť, administratívna činnosť spojená s fungovaním neziskovej organizácie
 • 01/2009 – 12/2009

  Nitrianska nadácia DIEŤA, Nitra
  Pozícia: Referentka nadácie
  hlavná náplň činnosti: organizácia zbierok, administratívna činnosť
 • 08/2007 – 11/2007

  Look Ahead Housing & Care, London
  Pozícia: Project Support Worker
  hlavná náplň činnosti: case manažment s cieľovou skupinou pacientov so závažnými psychickými poruchami
 • 02/2007 – 07/2007

  ADEPTA, London
  Pozícia: Support Worker (Residential Care Home)
  hlavná náplň činnosti: case manažment
 • 09/2004 – 05/2005

  PROPSY – RWS, s.r.o., Piešťany
  Pozícia: Psychológ – lektor
  hlavná náplň činnosti: lektorská činnosť, „Mistery shoping“

Ďalšie pracovné aktivity

 • 06/2011 – 09/2011

  Country Collaborator, European Profile of Prevention and Promotion in Mental Health (EuroPoPP-MH), Nottinghamshire Healthcare NHS Trust Institute of Mental Health; European Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); Contract Number: 2010 62 01
 • 06/2010 – 07/2010

  Spolupráca na medzinárodnom projekte ASPEN – Anti Stigma Programme: European Network, King’s College London,Institute of Psychiatry, London, England; EU Grant Agreement Number: 2007 301
 • 02/2009 – 03/2011

  Multiplikačný pracovník – monitorovanie dopadu vzdelávacieho projektu Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním u študentov a klientov poradní, Liga za duševné zdravie, Bratislava
 • 02/2010 – 03/2010

  Spolupráca pri vypracovaní koncepcie programu prevencie suicídií u stredoškolskej mládeže a realizácia pilotného projektu na stredných školách v Bratislave, Liga za duševné zdravie, Bratislava
 • 10/2009

  Projektový manažér a lektor, KOMPAS – Komunitná pomoc a starostlivosť, n. o., Trnava
 • 04/2009 – 10/2009

  Lektorská činnosť, PRO MENTE, n. o., Michalovce; OPORA Bratislava, Bratislava; Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Bratislava
 • 10/2001 – 01/2004

  Dobrovoľníčka v poradni Pomoc obetiam násilia; Poradňa Pomoc obetiam násilia, Trnava