Anotácia: Vzdelávacia aktivita ponúka pomáhajúcim profesionálom ucelený prehľad psychiatrickej terminológie, obrazov duševných stavov a chorôb, orientáciu v základných právnych súvislostiach psychiatrickej liečby, ako aj informácie o možnostiach intervencie (psychoterapia, psychofarmakoterapia, psychosociálna rehabilitácia).

Rozsah: 20 hodín; možnosť rozdeliť na 4 – 5 modulov

Počet účastníkov: Optimálny počet účastníkov je 12 – 15 osôb.

Ciele a obsah:

  • sprostredkovať účastníkom základný vhľad do psychiatrie – profesionáli v oblasti psychiatrickej starostlivosti, modely duševných porúch a ich klasifikácia;
  • rozšíriť si vedomosti o základných prejavoch najčastejšie sa vyskytujúcich duševných porúch – úzkostné a afektívne poruchy, schizofrénia, demencie, závislosti, poruchy osobnosti a pod.;
  • zlepšiť vnímavosť a profesionálny prístup pracovníkov k užívateľom sociálnych služieb trpiacich psychiatrickým ochorením – vzťah ako súčasť práce s duševne chorými;
  • nadobudnúť odborné, sociálne a osobnostné kompetencie, ktoré môžu byť účinným nástrojom na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v jednotlivých typoch zariadení – komunikácia s klientom s psychiatrickou diagnózou, spolupráca s psychiatrami a psychológmi;
  • zorientovať sa v základných právnych súvislostiach psychiatrickej starostlivosti – práva duševne chorých, nedobrovoľná hospitalizácia, spôsobilosť na právne úkony;
  • prostredníctvom prípadových štúdií podporiť transfer vedomostí do praxe – analýza konkrétnych prípadov z praxe účastníkov.

 

Lektori: PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA; MUDr. JUDr. Ján Uhrin, MHA

Cena: 750 eur pre celú výcvikovú skupinu (max. 15 účastníkov)