Mgr. Lenka Stella Čigášová

0905 272 518


Psychologička s 12-ročnou psychologickou praxou v školstve.

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti psychodiagnostiky, prevencie, poradenstva, terapeutického vedenia a kariérneho poradenstva.

Ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a 7 rokov sa venuje terapeutickej práci prevažne s dospievajúcimi a dospelými klientmi (zdravou populáciou) v oblasti sebarozvoja a s rôznymi problémami v oblasti duševného zdravia.

Spolupracovala na viacerých projektoch, hlavne v pozícii lektora či externého experta.

Profesijný životopis

Akademické vzdelanie

 • 2008 – 2010

  Magisterské štúdium v odbore psychológia (Mgr.); Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
 • 2005 – 2008

  Bakalárske štúdium v odbore psychológia (Mgr.); Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Ďalšie odborné vzdelanie a výcviky

 • 2013 - 2021

  Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, Dialóg - Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii, Košice
 • 03/2022

  Kurz krízovej intervencie, Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany
 • 12/2021

  Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Inštitút osobnostného rozvoja,
 • 2018

  Lektor – osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii; Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Banská Bystrica
 • 2018

  Kurz Montessori prístup; Alfamilia s.r.o, Košice
 • 2017

  Kurz Kariérové poradenstvo – osvedčenie; Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Banská Bystrica
 • 2013

  Kurz autogénneho tréningu I, II - certifikáty Pro mente sana, Bratislava
 • 12/2011

  Kurz PCA v hrovej a filiálnej terapii; PCA Ister, Bratislava
 • 2010

  Kurz Prevencia drogových závislostí; Coachingplus, Bratislava
 • 2010

  Kurz Práca s emóciami v poradenskom procese; Coachingplus, Bratislava
 • 2009

  Baum test – kurz zameraný na použitie a interpretáciu projektívneho testu, PERSON, Košice

Pracovné skúsenosti

 • 02/2022

  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
  Pozícia: psychologička
  hlavná náplň činnosti: realizácia psychodiagnostiky, psychologického poradenstva, psychoterapie a krízovej intervencie
 • 09/2020

  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
  Pozícia: externý expert
  hlavná náplň činnosti: overovanie multidisciplinárneho prístupu v praxi Národného projektu „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce
 • 11/2018 - 01/2022

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice
  Pozícia: psychologička
  hlavná náplň činnosti: poradenstvo v osobnostnom vývine a psychoterapie, poradenstvo a diagnostika vo vzdelávacom vývine, poradenstvo a diagnostika v profesijnom a kariérovom vývine, poradenstvo v sociálnom vývine, univerzálna a selektívna prevencia, odborné a vzdelávacie aktivity pre detí a mládež, zákonných zástupcov a pedagogických a odborných zamestnancov škôl
 • 03/2018 - 10/2018

  Základná škola Staničná 13, Košice
  Pozícia: psychologička
  hlavná náplň činnosti: individuálne konzultácie, poradenstvo, psychoterapia, prevencia, psychologická diagnostika, skupinová činnosť a krízová intervencia.
 • 04/2015 - 06/2019

  Školský internát, Považská 7, Košice
  Pozícia: psychologička
  hlavná náplň činnosti: individuálne konzultácie, poradenstvo, psychoterapia, prevencia, psychologická diagnostika, skupinová činnosť a krízová intervencia.
 • 08/2010 - 02/2018

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice
  Pozícia: psychologička
  hlavná náplň činnosti: poradenstvo v osobnostnom vývine a psychoterapie, poradenstvo a diagnostika vo vzdelávacom vývine, poradenstvo a diagnostika v profesijnom a kariérovom vývine, poradenstvo v sociálnom vývine, univerzálna a selektívna prevencia, odborné a vzdelávacie aktivity pre detí a mládež, zákonných zástupcov a pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Ďalšie pracovné aktivity

 • 2019 - 2020

  SIEA - Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, Ternavská cesta 100, Bratislava
  Pozícia: lektorka
  hlavná náplň činnosti: realizovanie inovačných workshopov pre podniky v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.
 • 2017 - 2018

  Realizácia projektových aktivít v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
 • 2014 - 2015

  Lektor – riešenie odborných úloh v rámci projektu Komplexný poradenský systém prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
 • 2006 - 2009

  Dobrovoľníčka Linka detskej dôvery, Košice